Klimaatverbond Nederlandse gemeenten roept op tot  energietransitie

Ja, duurzame energie heeft het imago van duur. Echter we vergeten dat
de computers nu een fractie kosten van modellen van twintig jaar
gelden. Terugverdientijden van zonnepanelen dalen drastisch snel. En
we vergeten maar al te gemakkelijk dat bedrijven uit de nieuwe
economie al vergaand investeren. Zo investeert Google in slimme meters
en biedt Cisco Systems kennis voor smart grids. Onze nationale trots
Philips is koploper in de wereld op het gebied van duurzame
verlichting.

Ambitieuze gemeenten wachten niet af. Zij brengen op lokaal niveau
betrokkenen – burgers en vertegenwoordigers van publieke, private en
maatschappelijke organisaties – bij elkaar om projecten te realiseren.
Acceptatie is namelijk groter wanneer marktpartijen geld en energie
investeren in het project met betrokkenheid van lokale overheden. Door
actief en intensief met burgers te communiceren, modellen voor
burgerparticipatie te ontwikkelen en positief ingestelde marktpartijen
te betrekken moeten gemeenten deze belemmeringen overwinnen en burgers
gaandeweg laten wennen aan de noodzakelijke inspanningen.

Een aantal gemeenten gaat zover dat zij lokale energiebedrijven
oprichten, waardoor vraag naar en aanbod van duurzame energie
efficiënt bij elkaar worden gebracht. Om dat voor elkaar te boksen
zijn er helaas nog veel belemmeringen die gemeentes moeten wegnemen,
een proces waarvoor een lange adem nodig is. Vaak worden twee stappen
vooruit gezet, en een stap terug, mede als gevolg van gebrek aan
coherent beleid en regievoering vanuit de landelijke overheid. Den
Haag zou een springplank kunnen bieden die gemeenten nodig hebben een
spurt te maken. Zoals het feed-in systeem van Duitsland. Zoals
eenduidigheid over de transitie naar schone vormen van mobiliteit. Ook
zou de Rijksoverheid gemeenten meer vrijheid kunnen geven verder te
gaan dan wettelijke voorschriften als het gaat om energiebesparing in
de gebouwde omgeving. En zou lokaal klimaat- en energiebeleid
verplicht gesteld kunnen worden, waardoor de kwetsbaarheid voor
politieke veranderingen zou afnemen. Bovendien zou de Rijksoverheid
kunnen helpen de business case van lokale energiebedrijven te
ontwikkelen, waardoor meer gemeenten enthousiast worden over dit
concept, en niet ieder voor zich hoeven te worstelen om een lokaal
energiebedrijf te realiseren.

Namens het Klimaatverbond dat meer dan 140 gemeenten en 12 provincies
vertegenwoordigt, roepen we het Rijk op om gemeenten beter en
intensiever te ondersteunen door duurzame energie een prominente plek
te geven in belangenafwegingen en belemmeringen weg te nemen voor de
oprichting van lokale duurzame energiebedrijven. Ondertussen zal het
Klimaatverbond een actieve bijdrage leveren door ook na de
gemeenteraadsverkiezingen nieuwe colleges te inspireren om dit beleid
op te pakken, wethouders op deze taak voor te bereiden en zo nodig met
lobby bij te staan in het ontwikkelen van effectief energiebeleid.

Zie verder http://klimaatverbond.nl/klimaatverbond/