Café Mondiaal, thema Energie & Klimaat

logo_Heerlen_MondiaalCafé Mondiaal, 3de aflevering

6 juni, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen (Heële)

Energie en klimaat

De derde aflevering van Café Mondiaal heeft als thema Energie en klimaat. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Transition Town Parksjtad Limburg in samenwerking met HeerlenMondiaal.

Helmut Steeman van Transition Town Parksjtad zal bij de start van het gesprek kort uitleggen hoe nu in Nederland elektriciteit opgewekt wordt en welke gevolgen dat heeft. Hij zal goede alternatieven aandragen waarmee bovendien geld verdiend kan worden. Hij spreekt daarbij uit eigen ervaring.

Uiteraard komen ook warmtevoorziening en transport aan bod. Tevens worden actuele thema’s besproken zoals de nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales, de toekomst van kernenergie, schalie-olie en -gas en teerzand, de neveneffecten van biogas en biobrandstoffen, maar ook de reikwijdte van duurzame energiebronnen en energiebesparing. Tevens wordt stilgestaan bij de relatie tussen energiegebruik en klimaat(verandering).

De centrale vragen zullen zijn: hoe er in de toekomst evenwicht kan worden bereikt tussen het energiegebruik van onze samenleving en een duurzaam functioneren? Welke verwachtingen zijn mogelijk maar ook realistisch? Wat kunnen burgers zelf doen?

**************************************************************************

Achtergrondinformatie

 • In de bijlage is een aantal stellingen opgenomen die leidend kunnen zijn voor de discussie.

 • De organisatoren gaan ervan uit dat het risico op het veranderen van het klimaat door het gebruik van fossiele brandstoffen en in het bijzonder de uitstoot van CO2 groot is. Deze relatie is wellicht niet 100 % aangetoond, maar door de organisatoren wordt deze voldoende waarschijnlijk geacht. Daarmee volgen zij de grootst gemene deler van het IPCC (Intergovernmental Platform on Climate Chance) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (De Bilt). Dat neemt niet weg dat ook dit een deel van de discussie kan vormen.

 • Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

 • Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

 • Voor meer informatie kunt u terecht bij Helmut Steeman tel.nr.: 06 417 21 989 (niet bereikbaar van 21-5 tot 1-6)
  e-mailadres: helmut.steeman(at)gmail.com (wordt niet gelezen van 21-5 tot 1-6)

  HeerlenMondiaal: Harrie Winteraeken (voorzitter) tel.nr. thuis: 045 522 87 20 tel.nr. mobiel: 06 523 756 11
  e-mailadres: hwinteraeken(at)hotmail.com

Mogelijke stellingen:

 1. ‘De vervuiler betaalt’ moet het algemene uitgangspunt van milieubeleid zijn.
 2. In het verkeer moeten de kosten voor het gebruik van een auto omhoog, zodat die van autobezit omlaag kunnen.
 3. Hoe vervuilender de brandstof is, hoe hoger de prijs moet zijn
 4. Hoe pakken we het vervuilende wegtransport aan?
 5. Hoe maken we de scheepvaart schoner?
 6. Belastingen op arbeid moeten omlaag gaan, belastingen op grondstoffen omhoog.
 7. Voor vliegen moet, net als voor andere manieren van vervoer, belasting betaald worden voor de brandstof (accijns) en de tickets (BTW).
 8. We moeten in Nederland nieuwe kerncentrales bouwen.
 9. De overheid moet de aanleg van windmolenparken op zee niet financieel steunen.
 10. Windmolens op het land worden gemakkelijker geaccepteerd, als omwonenden kunnen delen in de winst.
 11. De belasting op steenkool moet omhoog, waardoor stroom uit kolencentrales duurder wordt.
 12. Biomassa gebruiken voor het opwekken van energie heeft alleen zin als de uitstoot van broeikasgassen daardoor veel minder wordt.
 13. Biomassa gebruiken voor het opwekken van energie mag niet ten koste gaan van de voedselproductie of tropisch regenwoud.
 14. De BTW op vleesproducten moet van 6 naar 21 % worden verhoogd.
 15. Het is acceptabel verplichte eisen aan woningisolatie te stellen, als je ook geld kunt lenen om dat te betalen.
 16. Bedrijven moeten niet verplicht worden maatregelen te nemen als ze minder energie besparen dan beloofd.
 17. De overheid moet energiebesparing verplichten, als het niet lukt dit op basis van vrijwilligheid te realiseren.
 18. Iedereen moet mee betalen aan investeringen in schone energie, zowel bedrijven als consumenten.
 19. Nederland moet zelf maatregelen nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen, als het niet lukt hier in Europa afspraken over te maken.
 20. Elektrisch autorijden hoeft niet gestimuleerd te worden.
 21. De winning van schaliegas is een goede oplossing voor de toekomstige energievoorziening in Nederland.
 22. Chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest moeten belast worden met accijns.

Vergelijkbare berichten