|

Groene Kanteling sluit zich aan bij Parksjtad in Transitie

milieudefensiefossielvrij
Wij stoppen bruinkool

Tijdens Café Mondiaal met het thema “Actief tegen klimaatverandering” hielden Eliane Géron en René van der Leur een inleiding. Op deze avond gaven zij te kennen zich aan te sluiten bij Parksjtad in Transitie met de werkgroep “Groene Kanteling”.

Hieronder stellen zij zichzelf voor:

Zaterdag 5 november waren wij aanwezig als vertegenwoordigers en initiatiefnemers van “Groene Kanteling”. Onze namen zijn René van der Luer (68) en Eliane Géron (62), beide wonend in Hoensbroek en beiden zeer bezorgde burgers voor wat betreft klimaatverandering. Hieronder enige toelichting.

Eerst een inkijk in onze achtergrond.
Ik (René) ben al sinds mijn HBS-tijd (1960-1965) door een bevlogen leraar aardrijkskunde gewezen op de problematiek van overbevolking en milieuvervuiling. Dit is daarna steeds een item gebleven, waarover werd nagedacht en gediscussieerd. In het dagelijkse leven betekende dit al tientallen jaren, dat er bewust beperkt gebruik gemaakt werd van de auto, elektriciteit, hoeveelheid douchewater etc.

Sinds het rapport van de Club van Rome en vooral sinds de jaren na 2000 werd de omvang van de problematiek, m.n. de klimaatverandering, zodanig duidelijk, dat het gevoel ontstond, dat we het zo niet gingen redden.
Dit resulteerde in eerste instantie niet tot persoonlijke acties. Die volgden pas vanaf 2014, toen de pensioengerechtigde leeftijd in zicht kwam en ik zocht naar een zinnige invulling van de mij resterende jaren.

Door het lezen van het laatste boek van Naomi Klein (Nederlandse titel: No Time) raakte ik geïnspireerd om mij verder te verdiepen in het onderwerp klimaatverandering in brede zin, d.w.z. een symptoom dat past in een groter geheel van een verkeerd systeem. Daarna volgden boeken zoals Eerste Hulp bij Klimaatverwarring van Pieter Boussemaere, Revolutie met Recht van Roger Cox, de Twijfel karavaan van Jan Paul van Soest, de Laatste Uren van het Zonlicht van Thom Hartmann en andere artikelen en rapporten, zoals de Nederlandse samenvatting van het laatse IPCC-rapport.

Maar waar waren vervolgens de mensen in mijn omgeving (Limburg) die zich óók zorgen maakten en bezig hielden met genoemde problematiek ?
Via contact met Urgenda kwam ik in contact met een bekende milieu-activist uit Roermond en al spoedig daarna liep ik rond op de eerste weekendbijeenkomst van een groep, die later als facebookgroep verder zou gaan onder de naam “de Nederlandse Klimaatbeweging”, een verzameling van gedreven en goed onderlegde mensen, de meeste jong en bevlogen. Tijdens deze eerste bijeenkomst was ik de oudst aanwezige, hetgeen mij bij het tweede weekend bespaard bleef. Via deze groep komt heel veel relevante informatie binnen en wordt de kennis uitgebreid.

Met enkele mensen hebben we in de aanloop naar de klimaattop in Parijs, in de maanden oktober en november daaraan voorafgaand, de Klimaatfilmcyclus Limburg georganiseerd. In drie verschillende filmhuizen in Limburg (Maastricht, Roermond, Venlo) werd een drietal avonden gevuld met een lezing, gevolgd door een film over resp. de wetenschap, twijfel en verwarring en de oplossingen van klimaatverandering, waarvoor we vele gerenommeerde sprekers bereid vonden hun medewerking te verlenen. Deze avonden werden goed bezocht, maar de meeste bezoekers waren al bekend met het onderwerp en het kwam dus vooral neer op “ preken voor eigen kerk”.

In 2015 en 2016 heb ik samen met mijn echtgenote Eliane deelgenomen aan verschillende demonstraties ( FossielVrij Nederland, demonstraties tegen TTIP, Tihange, Monsanto, bruinkoolwinning in Garzweiler, bio-industrie, klimaatparade in Amsterdam). In de zestiger jaren waren we nog niet zover of niet geëngageerd, dus dit is een duidelijke inhaalslag.

elianerene
Eliane en René tijdens de Ende Gelände blokkade van de bruinkool-afgraving in Garzweiler bij Keulen.

Eliane heeft een commerciële achtergrond en is bedreven in het maken en onderhouden van contacten. Ook zij raakte in de ban van de problemen inzake klimaatverandering. Ze nam dus ook deel aan de activiteiten zoals demonstraties en de organisatie van de Klimaatfilmcyclus. Eliane is meer van de praktische aanpak, hetgeen mag blijken uit haar deelname aan Buurkracht Nieuw Lotbroek, waarbij het doel is om buurtbewoners voor te lichten en te laten deelnemen aan mogelijkheden op het gebied van energiebesparing. Daartoe worden er bijeenkomsten georganiseerd met voorlichting over isolatie, zonnepanelen etc. Bewoners kunnen vervolgens gezamenlijk offertes opvragen en opdracht geven tot het uitvoeren van energiesparende maatregelen.
Ook was ze actief bij de organisatie van De Dag van de Duurzaamheid in Heerlen (2016).

Klimaatverandering is nu en in de toekomst het grootste probleem waarmee de mensheid ooit geconfronteerd is. Alleen door verregaande en gezamenlijke inspanning van burgers, overheid, bedrijfsleven en ngo’s kan worden getracht onze toekomst en die van komende generaties veilig te stellen.

In het voorjaar van 2016 werd door de Parkstadgemeenten Palet 3.0 gepresenteerd, waarin wordt aangegeven hoe Parkstad in 2040 100 % energieneutraal zal worden. In de Palet 3.0-flyer staat dat er een breed draagvlak noodzakelijk is om dit voornemen te doen slagen.

Ook volgens ons is vóór alles een breed burgerdraagvlak noodzakelijk voor het nemen van maatregelen. Wij hebben echter de indruk, dat er aan een breed draagvlak onder de burgers nog wel het een en ander schort. Vandaar het idee om te trachten een aantal mensen met enige kennis van en affiniteit met het onderwerp klimaatverandering bij elkaar te krijgen en een werkgroep te vormen. Ons doel is de kennis van klimaatverandering en van de urgentie van de te nemen maatregelen onder burgers te vergroten, maar ook om te komen tot concrete acties, zoals energiecoöperatie e.d.

Als je belangstelling hebt, meld je dan aan als belangstellende via eliane.geron0(at) gmail.com

Vergelijkbare berichten