PRIVACY VERKLARING Parkstad in Transitie

Parkstad in Transitie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  Tilburgstraat 21, 6415 BG Heerlen

Telefoon:              06-252 873 60

Website:               https://parkstad-in-transitie.nl

KvK:                      88759903

Remco Wijckmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Parkstad in Transitie. Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten

Parkstad in Transitie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij klanten:

 • Voornaam (ter identificatie tijdens de reparatiebijeenkomsten)
 • Postcode (statistisch doeleinden: ons bereik bepalen!)
 • E-mailadres (vrijwillig ter aanmelding nieuwsbrief)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet!

Onze organisatie en bijhorende websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers  m.u.v. het aantal websitebezoekers (anoniem). Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over  personen/minderjarigen, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze vrijwilligers

Parkstad in Transitie verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt i.h.k.v. vrijwilligerswerk. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij vrijwilligers:

 • voor-/achternaam
 • adres
 • postcode
 • emailadres
 • telefoonnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet!

Onze organisatie en bijhorende websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers m.u.v. het aantal websitebezoekers (anoniem). Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over personen/minderjarigen, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Parkstad in Transitie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vastleggen van een vrijwilligersadministratie. Wie is bij onze organisatie aangesloten.
 • Contact te kunnen onderhouden met onze vrijwilligers aangaande activiteiten van de organisatie.
 • Aanwezigheidsregistratie inzake de collectieve vrijwilligersverzekering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Parkstad in Transitie neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Parkstad in Transitie) tussen zit.  

Parkstad in Transitie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress t.b.v. de websites en Gmail accounts t.b.v. mailverkeer.

Parkstad in Transitie gebruikt deze programma’s in goed vertrouwen dat ook zij (als derden) zich aan de privacy wetgeving houden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid door misbruik van derden af!

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Parkstad in Transitie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat gedurende de periode dat de vrijwilliger actief is bij Parkstad in Transitie zijn persoonsgegevens bewaard worden. Bij definitieve afmelding bij de organisatie worden zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijdert (uiterlijk binnen 4 weken).

Delen van persoonsgegevens met derden

Parkstad in Transitie verklaart hierbij dat geen enkele van deze gegevens aan derden zal worden verstrekt behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien de situatie dit vraagt zal er individueel toestemming worden gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Parkstad in Transitie gebruikt cookies om te detecteren:

 • hoeveel unieke bezoekers onze website bekijken
 • of je al akkoord gegaan bent met de privacy-voorwaarden, zodat we dat niet telkens hoeven te vragen
 • of je al akkoord gegaan bent met het gebruik van cookies, zodat we dat niet telkens hoeven te vragen

Dit zijn onze cookies (Je kunt ze zelf bekijken via functietoets F12 en dan Applicatie selecteren en vervolgens bij Cookies: https://parkstad-in-transitie.nl):

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Parkstad in Transitie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Parkstad in Transitie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Parkstad in Transitie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via .

Parkstad in Transitie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:  

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Wachtwoordbeveiliging met 2 staps-verificatie.
 • Alle pagina’s op de website zijn beveiligd via SSL (secure socket layer), d.w.z. dat ze alleen via https te benaderen zijn en dus niet via http.